Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

Konsultacje w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinny trwać dłużej

Kilka dni temu złożyliśmy wniosek o przedłużenie konsultacji społecznych w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a także do poprawy jakości powietrza. Według pierwotnego założenia konsultacje mają trwać do 31 marca 2015 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, którego przygotowania wymaga Unia Europejska, by miasto mogło ubiegać się o pozyskanie środków unijnych. Zgodnie z unijną filozofią, wszelkie inwestycje powinny prowadzić do ograniczenia emisji trujących gazów do atmosfery, oszczędności zużywanej energii oraz wykorzystania odnawialnych (naturalnych) źródeł energii. Dlatego też, aby Olsztyn mógł zrealizować zaplanowane inwestycje (m.in. przebudowę dróg, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, zakup niskoemisyjnych autobusów, budowę spalarni odpadów itp.) warunki ich realizacji oraz ich cele muszą być zgodne z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Nasze stowarzyszenie najbardziej niepokoi fakt, iż mieszkańcy są bardzo słabo poinformowani o znaczeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz o toczących się właśnie konsultacjach społecznych. Co więcej, mamy wątpliwości, co do niektórych pomysłów zawartych w projekcie dokumentu, których realizacja ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Są to np.: uruchomienie miejskiej wypożyczalni samochodów „car-sharing” (samochody mogą być napędzane energią elektryczną lub alternatywnymi paliwami) czy zaplanowana termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni „Jaroty” (dlaczego akurat budynki tej spółdzielni zostały wskazane w Planie?).

Dokument liczący ponad 200 stron przygotowywany był przez kilkunastu naukowców, inżynierów, projektantów firmy Consus Carbon Engineering przy współudziale Urzędu Miasta i kilku zaproszonych partnerów m.in. UWM. Natomiast mieszkańcy mogą zabrać głos podczas jednego spotkania konsultacyjnego (na dodatek odbędzie się ono ostatniego dnia konsultacji!) oraz mają możliwość wypowiedzenia się na platformie konsultacji społecznych. Jak wynika z rozmów z przedstawicielami firmy przygotowującej dokument, istnieją małe szanse, aby uwagi zgłaszane przez mieszkańców na typ etapie przygotowywaniu Planu, miały znaczący wpływ na jego ostateczny kształt.