Co się wydarzyło w MOK’u?

W ostatnich miesiącach, w lokalnych mediach, pojawiały się artykuły dotyczące podejrzenia stosowania mobbingu w Miejskim Ośrodku Kultury. We wtorek 18 kwietnia pojawiły się kolejne, tym razem informujące, o tym że Prezydent Piotr Grzymowicz podjął decyzję o odwołaniu Pani Agnieszki Kołodyńskiej z funkcji dyrektor MOK.

Uważamy, że sprawa jest zbyt wielkiej wagi by opinie mieszkańców Olsztyna opierały się tylko na doniesieniach medialnych. Ponieważ nigdzie nie opublikowano dokumentów, związanych ze sprawą, a w szczególności na podstawie których pojawiły się zarzuty, zwróciliśmy się z wnioskiem do MOK o udostępnienie niezbędnych informacji.

Zapytaliśmy przede wszystkim o:

  • wynik kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy,
  • czy od momentu objęcia stanowiska dyrektora MOK, w listopadzie 2015r. przez Panią Agnieszkę Kołodyńską były przeprowadzane inne kontrole w MOK,
  • czy w MOK obowiązują protokoły dotyczące polityki antymobbingowej.

Pełna treść wniosku tutaj.

Oto czego się dowiedzieliśmy. Dokumenty zamieszczone w porządku chronologicznym.

  • W dniu 14 czerwca 2016r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę w Spichlerzu przy ul. Piastowskiej 13. Stwierdzono zagrzybienie i odpadanie farby na ścianie klatki schodowej. Nieprawidłowości usunięto do 30 września 2016r. Decyzje pokontrolne PPIS.
  • W dniach 22 marca – 29 kwietnia 2016r. na polecenie Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza przeprowadzono kontrolę, której tematem była: „Działalność instytucji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania środkami publicznymi będącymi w jej dyspozycji, przestrzeganie przepisów prawa w aspektach związanych z funkcjonowaniem instytucji w okresie obowiązywania umowy z dnia 28.10.2015”. W wyniku kontroli  stwierdzono m.in., że plan finansowy sporządzony przez dyrektor Agnieszkę Kołodyńską na rok 2016 był bardziej czytelny, przejrzysty oraz szczegółowy w porównaniu do lat ubiegłych. Stwierdzono również, że instytucja jest w trakcie zmian organizacyjnych, które są zgodne z kierunkiem nowej strategii Rozwoju MOK. Prezydent nie stwierdził konieczności wydawania szczegółowych zaleceń dotyczących działalności MOK.
  • Jesienią 2016r. decyzją dyrektor MOK powołano wewnętrzny zespół roboczy, którego zadaniem było opracowanie wewnętrznej procedury antymobbingowej. Skład zespołu stanowiło pięcioro pracowników MOK. Opracowany dokument wszedł w życie w dniu 29 grudnia 2016r. Procedura antymobbingowa.
  • Wynik kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcji Pracy w dniach 17 stycznia-23 lutego 2017r. Wynik kontroli.
    Uwagi odnosiły się przede wszystkim do czasu pracy i sposobu wynagradzania. Nie stwierdzono przypadków stosowania mobbingu. Z informacji uzyskanej od Pani Dyrektor Agnieszki Kołodyńskiej wynika, że uchybienia usunięto w wyznaczonym terminie.

Ponadto, celem usprawnienia organizacji MOK wprowadzono szereg procedur normujących stosunki wewnątrz MOK. Wśród nich m.in.: procedurę zatrudniania na wolne stanowisko pracy, procedurę postępowania z dokumentacją, kodeks etyki, itd.

Celem wyjaśnienia sprawy Prezydent w drodze zarządzenia, w dniu 17 stycznia 2017r., powołał komisję ds. zbadania zarzutów stosowania mobbingu przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Z doniesień medialnych możemy się dowiedzieć, że na podstawie raportu w/w komisji Prezydent podjął ostateczną decyzję co do odwołania Pani Agnieszki Kołodyńskiej ze stanowiska dyrektor MOK. Niestety, raport nie został upubliczniony, tak więc nie znamy stanowiska komisji. Nie wiadomo również na jakiej podstawie wybrano i powołano członków komisji, nie określono również regulaminu działania komisji. Wobec czego pojawia się wątpliwość co do zasad działania tej komisji.
Złożyliśmy wniosek o udostępnienie protokołu komisji, a także zasad jej funkcjonowania. Wniosek.

Zgodnie z obowiązującą procedurą Prezydent zwrócił się do stowarzyszeń związanych z kulturą, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do związków zawodowych z wnioskiem o opinię w tej sprawie. Jednak, jak sam powiedział, te opinie nie są dla niego wiążące, wobec czego można jasno stwierdzić, że niezależnie od otrzymanych opinii, decyzja już zapadła.

Lista dokumentów: