Opis społecznej wizji przyszłości Koszar Dragonów

A. Zachowanie układu przestrzennego dziedzińców:

1. Przygotowanie przestrzeni publicznych poprzez usunięcie wewnętrznych przybudówek nie posiadających wartości historycznej.
2. Wprowadzenie zieleni uporządkowanej (trawniki z układem ścieżek łączących cztery dziedzińce, nowe nasadzenia krzewów i drzew, dzieląc dużą przestrzeń i wprowadzając w otwartej przestrzeni częściowo wydzielone miejsca o „charakterze kameralnym”).
3. Wprowadzenie małej architektury (lampy parkowe, ławki, fontanny, itp.) i oświetlenia (oświetlenie odgrywa kluczowa rolę w zwróceniu uwagi na zabytkową formę  przestrzenną-gra świateł akcentująca istniejącą architekturę oraz przestrzeń publiczną).
4. Dziedzińce przystosowane do rekreacji, wypoczynku i aktywności sportowej ( boiska do siatkówki plażowej, koszykówki, siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw itp.),
5. Wyklucza się zabudowę stale związaną z gruntem wewnątrz dziedzińców, zaburzającą pierwotny układ przestrzenny.
6. Dopuszcza się na obszarze wpisanym do rejestru ochrony zabytków uzupełnienia kubaturowe wykazując uzasadnienie (np. kontynuacja pierzei przy ul. Dąbrowskiego).
7. Dziedzińce powinny stanowić własność gminy (nie powinny być sprzedane).

B. Zachowanie zabytkowej architektury:

8. Budynki wpisane do rejestru zabytków zachowują swój zewnętrzny charakter na podstawie wytycznych opracowanych przez Urząd Konserwatorski i przedstawiony do publicznej dyskusji.
9. Budynki wpisane do rejestru zabytków z uwagi na pełnione pierwotnie funkcje muszą zostać przystosowane do obecnych standardów -co zmieni ich wewnętrzny układ z zachowaniem konstrukcji drewnianej.
10. Z uwagi na wymagania odpowiedniego doświetlenia pomieszczeń dopuszcza się system świetlikowy prowadzony z dachów budynków (nie dopuszcza się działań powiększających otwory okienne w miejscach z zachowaną pierwotną substancją zabytkową-dopuszcza się tego typu działania w miejscach, gdzie stwierdzono brak pierwotnej substancji).

C. Partnerski (publiczno-prywatny) proces  „pobudzenia życia” w  „Koszarach Dragonów” i zintegrowania funkcjonalnego z resztą miasta:

11. Wykorzystanie możliwości zdobycia funduszy zewnętrznych na remont budynków i oddanie do użytkowania organizacjom kulturotwórczym z programów rewitalizacyjnych.
12. Otwarcie pomieszczeń nie wynajmowanych na działania kulturowe.
13. Udostępnienie części pomieszczeń na pracownie artystyczne ze wspólną galerią wystawową (np. 10-15 % powierzchni użytkowej kompleksu koszarowego) będącą wizytówką autorów -wprowadzając i tworząc odpowiedni klimat miejsca.
14. Udostępnienie pomieszczeń pożądanym rezydentom i dzierżawcom na działania:
-przemysłu kreatywnego,
-kluby sportowe,
-kluby muzyczne,
-org. pozarządowe,
-drobny handel i usługi,
-edukację,
-gastronomię ( restauracje, kawiarnie, puby itp.),
-drobną wytwórczość i rzemiosło artystyczne,
-hotelarstwo np. hostel blisko Dworca Zachodniego i Starego Miasta
15. Niepożądana działalność:
-banki,
-sklepy i usługi sieciowe, a przede wszystkim handel wielkopowierzchniowy,
-franszyzy,
-uciążliwy przemysł,
-składy,
-hurtownie, magazyny itd.
16. Wykaz pożądanych funkcji na tym obszarze powinien wykreować się w trakcie konsultacji społecznych i analizy propozycji zgłaszanych przez mieszkańców.
17. Konieczne jest stworzenie szczegółowej koncepcji zarządzania obszarem Koszar Dragonów z określonymi zasadami najmu, możliwości wykupienia nieruchomości, inwestowania kapitału własnego przedsiębiorców w remonty i adaptacje.
18. Ma to być miejsce żyjące o różnych porach dnia.  Nie wyklucza się adaptacji części budynków na lofty mieszkaniowe np. przy pracowniach lub drobnych usługach (dom-pracownia, dom-sklep lub po prostu dom).
19. Nie powinno się dopuścić do sprzedania obszaru jednemu podmiotowi samodzielnemu bądź w postaci różnych spółek, aby uniknąć w przyszłości przeobrażenia obszaru w skomercjalizowaną monofunkcję wysysającą lokalny rynek.
20. W początkowych okresach działalności należy przewidzieć ulgi w postaci obniżonych czynszów w celu zasiedlenia pomieszczeń, nie wykorzystywanych w żaden sposób (pomieszczeń, które nie przynoszą dochodów oraz generują starty przez niedopilnowanie w postaci kradzieży np. kabli elektrycznych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych).
21. Obok organu zarządczego powinna powstać współpracująca z nim społeczna rada dzielnicy, wyłoniona spomiędzy dzierżawców i rezydentów, stojąca na straży obywatelskiego, społecznikowskiego i artystycznego charakteru koszar.