Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna, ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn fro@fro.olsztyn.pl

11 kwietnia poznamy trasę II linii tramwajowej

Jak donosi Wyborcza.pl Olsztyn, już 11 kwietnia poznamy ostateczną decyzję Urzędu Miasta w sprawie przebiegu II linii tramwajowej! A my działamy dalej.

W ramach trwających konsultacji społecznych przygotowaliśmy szereg wniosków dotyczących tej inwestycji:

* popieramy tramwaj przez Nagórki, ulicą Barcza i wzdłuż ciągu pieszego do ul. Synów Pułku (ale nieco dalej od okien, niż zaproponowali projektanci);
* jesteśmy przeciwko znacznemu odginaniu trasy w stronę Osiedla Mazurskiego – tereny przyszłej zabudowy mieszkaniowej w tej części miasta powinny w przyszłości otrzymać własną odnogę torowiska;
* ponownie apelujemy o prowadzenie tramwaju nie ulicą Wyszyńskiego, ale równoległą do niej tzw. ul. Parkingową (zgodnie z załączoną mapką). W ten sposób tramwaj będzie bliżej ludzi, a jednocześnie nie będzie przeszkadzał kierowcom i zmniejszał przepustowości newralgicznych skrzyżowań;
* proponujemy skierowanie autobusów ul. Augustowską w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej osobom, które dziś mają do najbliższego przystanku kilkaset metrów;
* domagamy się korekty geometrii rond w ciągu ul. Dworcowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców;
* popieramy przerzucenie wszystkich samochodów jadących ul. Lubelską na jedną stronę torów tramwajowych i działania mające na celu uporządkowanie węzła przesiadkowego przy dworcu głównym. Przyszły układ torów powinien umożliwiać rozbudowę w kierunku Zatorza.

Linia tramwajowa - parkingowa


Szczegółowe informacje dotyczące naszych propozycji

A. Odn. do przebiegu przez Nagórki i Osiedle Mazurskie

•Wnioskujemy o prowadzenie trasy tramwajowej zgodnie z drugą propozycją projektantów tj. ulicą Barcza i dalej wzdłuż ciągu pieszego do ul. Synów Pułku. W celu ograniczenia zajętości terenu i umożliwienie parkowania wzdłuż ulicy proponujemy prowadzenie torów w jezdni ul. Barcza, z wydzieleniem torowiska z jezdni przed skrzyżowaniami z ul. Krasickiego i ul. Wańkowicza (dzięki temu tramwaj ominie zatory przed tymi skrzyżowaniami). Takie rozwiązanie umożliwi odsunięcie torowiska od bloku Barcza 8b, który według projektu znajdzie się bardzo blisko torów. W dalszej części trasy wnioskujemy o zastosowanie tzw. zielonego torowiska, z trawą na międzytorzu i żywopłotem zamiast bocznych barier zabezpieczających. Ponadto torowisko można odsunąć od bloku Orłowicza 35, prowadząc je północno-wschodnią stroną skweru przy ul. Wańkowicza (a nie południowo-zachodnią, jak w przedstawionym projekcie). Przy okazji budowy torowiska powinien zostać zrewitalizowany okoliczny teren, w tym pawilony handlowo-usługowe, które nie odpowiadają aktualnym standardom estetycznym i funkcjonalnym.

•Wnioskujemy o prowadzenie linii tramwajowej nie środkiem ul. Synów Pułku, ale jej zachodnią stroną (ze względu na prostsze sterowanie ruchem na skrzyżowaniach ulic Synów Pułku i Krasickiego oraz Synów Pułku i Pstrowskiego).

•Wnioskujemy o odstąpienie od prowadzenia trasy tramwajowej wariantem przez Os. Mazurskie – realizacja tego wariantu spowoduje znaczące wydłużenie czasu przejazdu. Rozumiemy chęć zapewnienia dojazdu komunikacją tramwajową do planowanego osiedla na terenie obecnych działek i popieramy ją, jednak takie wydłużanie trasy tramwaju zmniejszy jego atrakcyjność dla mieszkańców Jarot, Pieczewa i Nagórek. Próbując zaspokoić potrzeby transportowe tych dzielnic oraz nowej części Osiedla Mazurskiego jedną linią tramwajową, nie zaspokoi się ani jednych, ani drugich. Zamiast tego proponujemy rozważenie budowy w przyszłości odnogi linii tramwajowej od skrzyżowania ulic Synów Pułku i Wyszyńskiego wzdłuż ul. Pstrowskiego i uwzględnienie tego planu w projekcie wspomnianego skrzyżowania. Wiemy, że w chwili obecnej nie ma planów finansowania takiej odnogi, jednak przygotowanie skrzyżowania do jej realizacji w przyszłości obniży jej koszt i zmniejszy przyszłe utrudnienia w ruchu, gdyby udało się znaleźć środki na przykład w perspektywie budżetowej do 2030 roku.

B. Odn. do przebiegu od ul. Pstrowskiego do ul. Dworcowej

•Wnioskujemy o prowadzenie linii tramwajowej nie bezpośrednio przy ulicy Wyszyńskiego, ale wzdłuż równoległej do niej ulicy zbiorczej, tzw. ul. Parkingowej. Taka trasa ma szereg zalet:
– prowadzi blisko bloków Os. Kormoran, przy Technikum Gastronomicznym oraz przychodni lekarskiej. Co ważne, tramwaj przejeżdża tylko wzdłuż ślepych ścian szczytowych bloków mieszkalnych, dzięki czemu ewentualny hałas nie byłby dokuczliwy dla mieszkańców.
– wielu mieszkańców trzyma samochody na parkingach wzdłuż tzw. ul. Parkingowej – dzięki takiemu prowadzeniu linii będą oni mieli do tramwaju bliżej niż do auta, co będzie oddziaływać psychologicznie i zachęcać do skorzystania z transportu publicznego.
– poprawi dostępność komunikacyjną, przez co zwiększy atrakcyjność terenów po wschodniej stronie tzw. ul. Parkingowej. Obecnie są tam głównie liczne parkingi powierzchniowe, ale możliwe jest zastąpienie ich jednym lub dwoma parkingami wielopoziomowymi i wprowadzenie na uwolnionym obszarze wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Dzięki temu można byłoby stworzyć mieszkania dla kilku tysięcy osób blisko centrum i miejsc pracy, w pobliżu parku, w świetnie skomunikowanym miejscu. To wpisałoby się w politykę przeciwdziałania zjawisku rozlewania się miasta.
– pozwoli uniknąć ograniczenia przepustowości skrzyżowań w ciągu ul. Wyszyńskiego w wyniku prowadzenia przez nie linii tramwajowej (zwiększona liczba faz sygnalizacji i wydłużone czasy międzyzielone). Szczególnie dotyczy to skrzyżowania Wyszyńskiego-Piłsudskiego, na którym torowisko będzie miało relację skrętną. W naszej propozycji tramwaj koliduje z ruchem tylko na jednej jezdni ul. Piłsudskiego (w przypadku prowadzenia go na ul. Piłsudskiego środkowym trambuspasem, tak jak na istniejącym odcinku w centrum, co jest naszym zdaniem optymalnym rozwiązaniem).
– przy wszystkich wspomnianych korzyściach odległość przystanku tramwajowego od miejsc pracy (Michelin, Cezal) oraz Urzędu Pracy zwiększy się zaledwie o kilkadziesiąt metrów.

•Proponowane przez nas rozwiązanie oddala linię tramwajową od mniej licznych bloków między ul. Wyszyńskiego a ul. Augustowską. W celu umożliwienia ich obsługi komunikacyjnej proponujemy przeniesienie linii autobusowych kursujących obecnie ul. Wyszyńskiego na ul. Augustowską. Takie rozwiązanie przyniesie następujące korzyści:
– znaczne przybliżenie transportu publicznego bo bloków we wschodniej części ul. Augustowskiej oraz domów w północno-zachodniej części Os. Mazurskiego, które obecnie nie są obsługiwane transportem publicznym.
– przybliżenie transportu publicznego do takich zakładów pracy jak Piekarnia Dąbkowski czy hurtownia Jasam oraz Urzędu Pracy.
– w przypadku linii jadących dalej ulicą Piłsudskiego zostałby wyeliminowany lewoskręt na silnie obciążonym skrzyżowaniu Wyszyńskiego-Piłsudskiego. Zamiast tego autobusy kursowałyby na wprost ulicą Piłsudskiego (z wydzielonych pasów na wschodniej stronie skrzyżowania prosto w trambuspas po stronie zachodniej, w kierunku centrum). To mogłoby przynieść nawet kilka minut oszczędności każdego kursu autobusowego w godzinach szczytu (i zniwelować straty czasu wynikające z wydłużenia trasy).

•Wnioskujemy o prowadzenie linii tramwajowej trambuspasem pośrodku ulicy Piłsudskiego i ujednolicenie jej przekroju na całej długości z tym, jaki funkcjonuje obecnie w centrum miasta (między ul. Kościuszki a ul. Dąbrowszczaków), z ewentualnym zachowaniem dwóch pasów ruchu ogólnego w każdym kierunku między ul. Obiegową a ul. Dworcową. Ulica Piłsudskiego nie ma charakteru tranzytowego, a poza tym znajduje się wzdłuż niej kilka szkół, co tym bardziej skłania do ograniczania ruchu samochodowego i zwiększania bezpieczeństwa pieszych.

•Wnioskujemy o zmianę geometrii ronda ulic Piłsudskiego i Dworcowej zgodnie z aktualnymi Wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych cz. II. Zgodnie z ww. wytycznymi pojazd wjeżdżający na rondo powinien być zmuszony do zmiany toru jazdy w celu objechania wyspy centralnej – nie powinno być możliwe „ścięcie” ronda. Obecnie wloty na rondo są rozmieszczone tak szeroko, że samochody mogą przejechać przez nie na wprost praktycznie bez zwalniania i zmiany toru jazdy, co prowadzi do licznych, groźnych wypadków z udziałem pieszych. Tak zaprojektowane rondo jest niebezpieczne. Ponadto wnioskujemy o przekształcenie go z tradycyjnego ronda dwupasowego na rondo turbinowe, które jest bezpieczniejsze (mniej punktów kolizji) i charakteryzuje się większą przepustowością.

C. Odn. do przebiegu wzdłuż ul. Dworcowej

•Wnioskujemy o prowadzenie linii tramwajowej środkowym trambuspasem, z przejściami dla pieszych na obu krańcach przystanków. Jednocześnie wnioskujemy o ograniczenie szerokości pasów ruchu ogólnego na ul. Dworcowej do minimalnych dla ulic tej klasy. Nie wpłynie to na przepustowość ulicy, za to zachęci kierowców do utrzymywania dozwolonej prędkości i poprawi bezpieczeństwo pieszych przekraczających jezdnię, a także skróci czasy międzyzielone na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Pana Tadeusza oraz Dworcowej i Kołobrzeskiej.

•Wnioskujemy o zmianę geometrii ronda ulic Dworcowej i Towarowej zgodnie z opisanymi wyżej propozycjami dla ronda ulic Dworcowej i Piłsudskiego.

D. Odn. do węzła przy Dworcu Głównym

•Wnioskujemy o przeniesienie przystanków tramwajowych na teren tzw. „terenu reprezentacyjnego”, żeby skrócić odległość między nimi a przystankami autobusowymi oraz dworcem. Kluczowe jest takie ukształtowanie układu torów tramwajowych, żeby w przyszłości było możliwe przedłużenie linii na Zatorze wzdłuż ul. Partyzantów i wjazd od strony Zatorza w torowiska w ul. Kościuszki oraz ul. Dworcowej bez zmiany czoła składu tramwajowego.

•Zdecydowanie popieramy przeniesienie całego ruchu samochodów na jedną jezdnię ul. Lubelskiej.