Kwestia przyszłości Dworca Głównego nie jest jeszcze przesądzona.

Wczoraj, po dwóch miesiącach od złożenia wniosku o wpis olsztyńskiego dworca głównego do rejestru zabytków, odbyło się spotkanie, na którym Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków (WKZ), Pan Dariusz Barton, poinformował o swoim postanowieniu, w którym odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie. Zdaniem konserwatora Stowarzyszenie FRO nie posiada odpowiednich zapisów statutowych, by jako organizacja społeczna móc w trybie art. 31 K.p.a. wnioskować o wpis do rejestru zabytków.

Wbrew doniesieniom medialnym WKZ nie orzekł więc, czy olsztyński dworzec jest zabytkiem, czy też nim nie jest. Konserwator stwierdził jedynie, że Stowarzyszenie FRO nie może od niego żądać wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu dworca do rejestru zabytków.

Z kolei statutowe prawo dwóch pozostałych stowarzyszeń, tj. Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (SKZ) oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), do złożenia równoległego wniosku, zostało uznane przez WKZ. Zdaniem konserwatora przeszkodą do wszczęcia przez niego postępowania w tej sprawie było jednak to, że w swoich wnioskach oba stowarzyszenia niewystarczająco wykazały interes społeczny, który by przemawiał za rozpoczęciem procedury zmierzającej do objęcia dworca ochroną prawną.

Forum Rozwoju Olsztyna oraz (nieoficjalnie) pozostałe stowarzyszenia najprawdopodobniej wystąpią z zażaleniem na to postanowienie. Skarżąc je wyjaśnimy szczegółowo, że objęcie ochroną prawną tego kompleksu ewidentnie leży w interesie społecznym. Naszym zdaniem wojewódzki konserwator zabytków został przez szereg instytucji miejskich oraz właścicieli dworca wprowadzony w błąd. Sprawa zachowania obecnego obiektu, lub jego charakterystycznego układu, była podnoszona już od kilku lat przez szereg organizacji jak i osób indywidualnych. Zarówno podczas procesu sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, ale również na konsultacjach społecznych, których przebieg kontrolował jeden z właścicieli. W odpowiedzi na postanowienie konserwatora zwrócimy także uwagę, że z dostępnych publicznie informacji o planach spółki PKP można wyciągnąć jasny wniosek, iż po ich realizacji nastąpi pogorszenie jakości i funkcjonalności tej przestrzeni.

Poniżej treść postanowień jakie otrzymaliśmy od obecnych na spotkaniu

WKZ do FRO. Decyzja o nie wpisaniu dworca głównego.

WKZ do SARP. Postanowienie o nie wpisaniu dworca głównego.

WKZ do SKZ. Decyzja o nie wpisaniu dworca głównego.