6 istotnych głosowań Rady Miasta – odpowiedź, jak głosowali nasi radni i czy zgodnie z interesem Olsztyna?

Prezentujemy Państwu podsumowanie 6 – naszym zdaniem ważnych –  głosowań Rady Miasta, aby przypomnieć, jak głosowali poszczególni radni.

Poniżej znajduje się podsumowanie 6 głosowań, które miały miejsce w olsztyńskiej Radzie Miasta w kadencji 2010 – 2014. Chcemy, abyście mogli Państwo w łatwy sposób sprawdzić, jak głosowali nasi radni. Wyjaśniamy również, czego dotyczyły poszczególne głosowania oraz przedstawiamy nasz krótki komentarz do każdego z nich.

Oczywiście, aby w pełni rozliczyć radnych z ich pracy, potrzebne byłoby zestawienie wszystkich głosowań. Niestety nie jest to możliwe między innymi dlatego, gdyż dopiero od połowy 2012 roku rejestrowane i publikowane są szczegółowe informacje dotyczące głosowań. Tak więc naszych radnych można ocenić połowicznie, ponieważ nie da się sprawdzić, jakie decyzje podejmowały poszczególne osoby w latach 2010 i 2011, a także w pierwszych miesiącach 2012 roku.

Mimo wszystko mamy nadzieję, że poniższe podsumowanie pozwoli Państwu dokonać oceny działalności radnych. Zwróciliśmy uwagę na uchwały, które budziły kontrowersje wśród mieszkańców lub które mają istotny wpływ na rozwój Olsztyna oraz jakość życia w naszym mieście.

Jedno jest pewne – przygotowane przez nas zestawienie wskazuje, iż członkowie Rady Miasta nie mają jednolitych poglądów, co do rozwoju Olsztyna, a ich decyzje niejednokrotnie były ze sobą sprzeczne. Dowodem są w szczególności wyniki głosowań w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Skład Rady Miasta w latach 2010 – 2014 (kliknij tutaj, aby zobaczyć skład Rady Miasta wraz ze zdjęciami poszczególnych radnych):

(Kliknij na poszczególne nazwisko, aby przejść do strony z oficjalnymi informacjami na temat wybranej osoby)

Radni, których mandat wygasł w trakcie trwania kadencji:

Piotr Grzymowicz, Paweł Papke (PO), Jerzy Szmit (PiS), Rafał Targoński, Marek Żejmo (Demokratyczny Olsztyn)


Uchwała w sprawie uchwalenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Jarotami i Nagórkami w Olsztynie” (18.08.14)

Link do uchwały

Uchwała przyjęta przez Radę Miasta dawałaby możliwość wybudowania centrum handlowego, którego powierzchnia byłaby 3 razy większa niż obszar jaki zajmują Real i Praktiker wraz z parkingiem. Co więcej, uchwała przewidywała budowę 4-pasmowej drogi oraz zmniejszenie wielkości terenów zielonych. Plan nie zawierał również dokładnych wytycznych dotyczących wyglądu obiektu. Wydział Rozwoju Miasta nie przygotował także wszechstronnych analiz ekonomicznych oraz transportowych, które dałyby odpowiedź na pytania, jak funkcjonowanie tak wielkiego sklepu wpłynęłoby na sytuację gospodarczą olsztyńskich przedsiębiorców oraz jakie problemy komunikacyjne mogłyby wystąpić wskutek wzmożonego ruchu samochodowego w rejonie Jarot i Nagórek.

Jednocześnie nie można zapominać, w jaki sposób UM przygotował uchwałę. Kilkadziesiąt uwag do planu, które zgłosili mieszkańcy, w tym i nasze stowarzyszenie, zostało „rozpatrzonych” w ciągu kilkunastu godzin. Zdecydowana większość z nich negatywnie. Natomiast na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miasta, podczas którego odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały, nie mogli wypowiedzieć się mieszkańcy. Jak się okazało, regulamin nie przewiduje, iż olsztynianie mogą zabrać głos w trakcie nadzwyczajnej sesji. Mimo to, wielu radnych było za planem.

Na szczęście plan został ostatecznie unieważniony przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego, ze względu na niezgodność uchwały, nad którą głosowali radni z treścią uchwały wyłożonej do publicznego wglądu.

Za planem byli: Jan Tandyrak. Halina Ciunel, Paweł Ejzenberg, Marcin Kuchciński, Konrad Lenkiewicz, Łukasz Łukaszewski, Joanna Misiewicz, Stanisław Szatkowski, Robert Szewczyk, Ewa Zakrzewska, Marian Zdunek.

Przeciw: Elżbieta Wirska, Leszek Araszkiewicz, Bogdan Dżus, Krystyna Flis, Mariusz Korpoliński, Monika Rogińska – Stanulewicz, Dariusz Rudnik, Grzegorz Smoliński, Jarosław Szunejko.

Krzysztof Kacprzycki wstrzymał się od głosu.

Nieobecni: Jerzy Małkowski, Zbigniew Dąbkowski, Stanisław Gierba, Mirosław Gornowicz.


Uchwała w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego północną część Trzcinowiska Kortowskiego oraz tereny położone pomiędzy Al. Warszawską i ul. Tuwima w Olsztynie” (30.07.14)

Link do uchwały

Najcenniejsze przyrodniczo części Olsztyna są dziś obszarem agresywnej ekspansji deweloperów. Chciwość inwestorów jest co prawda naganna, ale trudno walczyć z ludzką naturą. Rolą władz miasta jest jednak przygotowanie takiego planu, który zapewni zrównoważone zagospodarowanie terenu, dla którego został opracowany, zwłaszcza jeśli jest to teren sąsiadujący z obszarami zielonymi.

W czerwcu 2014 r. Wydział Rozwoju Miasta wykazał się brakiem wrażliwości na wartości, które powinien brać pod uwagę w trakcie tworzenia miejscowych planów. Wyjątkowo łagodnie potraktowano zamiary inwestora, którego celem była maksymalna intensyfikacja zabudowy w atrakcyjnej przyrodniczo okolicy. Niestety podobnie niewrażliwi byli nasi radni, którzy uchwalając plan umożliwili deweloperowi budowę ośmiokondygnacyjnych budynków nieopodal Trzcinowska Kortowskiego. W okolicy istnieją przede wszystkim niskie obiekty, dzięki którym granica między typowo miejską, intensywną zabudową a obszarami zielonymi ulega płynnemu zatarciu. Niestety zaakceptowanie planu, który daje możliwość wzniesienia tam wysokich budowli, to niezrozumiałe posunięcie, w wyniku którego zostanie oszpecony krajobraz.

Za planem byli: Jan Tandyrak , Halina Ciunel, Marian Zdunek, Bogdan Dżus, Paweł Ejzenberg, Krystyna Flis , Mirosław Gornowicz, Stanisław Gierba, Marcin Kuchciński, Konrad Lenkiewicz, Łukasz Łukaszewski, Joanna Misiewicz, Monika Rogińska – Stanulewicz, Stanisław Szatkowski, Robert Szewczyk, Jarosław Szunejko, Elżbieta Wirska.

Wstrzymali się od głosu: Krzysztof Kacprzycki, Grzegorz Smoliński.

Nieobecni: Zbigniew Dąbkowski, Mariusz Korpoliński, Czesław Małkowski, Dariusz Rudnik, Ewa Zakrzewska.


Uchwała w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen­nego części Śródmieścia w rejonie Dworca Głównego w Olszty­nie” (18.11.13)

Link do uchwały

Uchwała daje możliwość wyburzenia ciekawego, modernistycznego budynku dworca PKP/PKS oraz wybudowania w jego miejsce ogromnego centrum handlowego wraz z tzw. Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym. O ile sama wola modernizacji dworca jest jak najbardziej zrozumiała, to sposób uchwalenia planu jest doskonałym dowodem, że w Olsztynie planowanie przestrzenne sprowadza się do faworyzowania wielkich deweloperów, przy jednoczesnym pomijaniu potrzeb i interesów drobnych przedsiębiorców oraz mieszkańców. Dobry plan zakładałby bowiem możliwość budowy dworca wraz z małymi obiektami handlowymi i usługowymi, nie zaś wielkiego centrum handlowego, w którym dworzec byłby jedynie dodatkiem.

Należy zauważyć, że ze względu na niezrozumiały pośpiech, pominięto proces konsultacji, a większość uwag mieszkańców zignorowano. Wskutek tego stracili olsztynianie, którzy mogli oczekiwać próby uporządkowania olbrzymiego obszaru wokół stacji, który obecnie zabudowany jest niezwykle chaotycznie. Niestety nowy plan nie daje żadnych gwarancji, iż tereny sąsiadujące z dworcem zostaną zagospodarowane w przemyślany sposób.

Co do szczegółowych rozwiązań, to uchwała nie zawiera postanowień, które zapewniałyby, że obiekt będzie pokryty roślinnością w takim stopniu, jak przedstawiają to wizualizacje! Fatalnie zaplanowano też umiejscowienie przystanku tramwajowego – w znacznej odległości od peronów. Ponadto do dworca będą prowadzić przejścia podziemne, co jest klasycznym przykładem odseparowania ruchu pieszego od samochodowego, czyli koncepcji, z której rezygnuje się w cywilizowanych miastach. Plan nie określa także w dokładny sposób, jak ma wyglądać układ dróg w pobliżu dworca.

Za planem byli: Jan Tandyrak , Halina Ciunel, Marian Zdunek, Zbigniew Dąbkowski, Bogdan Dżus, Paweł Ejzenberg, Krystyna Flis , Mirosław Gornowicz, Stanisław Gierba, Krzysztof Kacprzycki, Mariusz Korpoliński, Marcin Kuchciński, Konrad Lenkiewicz, Łukasz Łukaszewski, Czesław Małkowski, Joanna Misiewicz, Monika Rogińska – Stanulewicz, Stanisław Szatkowski, Robert Szewczyk, Jarosław Szunejko, Elżbieta Wirska, Ewa Zakrzewska.

Wstrzymali się od głosu: Leszek Araszkiewicz, Dariusz Rudnik, Grzegorz Smoliński.

Nieobecni: Elżbieta Wirska


Uchwała w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 przy ul. Jagiellończyka (29.05.13)

Link do uchwały

Uchwałą Rady Miasta została zlikwidowana Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 przy ul. Jagiellończyka. Mimo iż w Olsztynie funkcjonuje kilka innych placówek tego typu, to dostęp do nich powinien być jak najłatwiejszy. Ich likwidacja zmusza do korzystania z poradni położonych w innych częściach miasta, np. z przychodni na odległej ul. Turowskiego. Radni powinni byli pamiętać, że miasto, w którym żyje się dobrze, to takie, które oferuje wysoki poziom opieki socjalnej uwzględniając potrzeby mieszkańców z różnych dzielnic.

Za likwidacją byli: Jan Tandyrak, Halina Ciunel, Joanna Misiewicz, Robert Szewczyk, Mariusz Korpoliński, Łukasz Łukaszewski, Marcin Kuchciński, Konrad Lenkiewicz, Marian Zdunek, Stanisław Gierba, Zbigniew Dąbkowski.

Przeciw: Jarosław Szunejko, Monika Rogińska-Stanulewicz, Bogdan Dżus, Jerzy Małkowski, Krystyna Flis, Elżbieta Wirska, Dariusz Rudnik, Grzegorz Smoliński i Leszek Araszkiewicz.

Krzysztof Kacprzycki wstrzymał się od głosu.

Nieobecni: Paweł Ejzenberg, Mirosław Gornowicz, Stanisław Szatkowski, Ewa Zakrzewska.


Uchwała w sprawie nadania ulicy położonej na osiedlu Wojska Polskiego nazwy „Dragonów” (26.06.13.)

Link do uchwały

W czerwcu 2013 roku olsztyńscy radni postanowili nadać jednej z ulic na osiedlu Wojska Polskiego nazwę „Dragonów”. Dragoni byli pruską formacją wojskową i stacjonowali przed I wojną światową w olsztyńskich koszarach. Niestety niektórzy radni byli przeciwko takiej nazwie, gdyż ich zdaniem Olsztyn to ziemia polska i nie powinno podkreślać się niemieckości. Owszem, Olsztyn jest obecnie polski, ale jego losy są w ogromnej części związane również z państwem niemieckim. Co więcej, radni głosujący przeciw zapomnieli, że wśród Dragonów było wielu Warmiaków, którzy czuli się Polakami.

Historia naszych ziem i zamieszkujących ją ludzi nie jest historią łatwą, czarno – białą, zaś tworzenie sztucznych podziałów na zasadzie „źli Niemcy” i „dobrzy Polacy” nie służy obecnym mieszkańcom, ani nie pomoże w zbudowaniu tożsamości lokalnej olsztynian. Naszym zdaniem Olsztyn nie może odcinać się od swoich wielokulturowych korzeni, a tym bardziej potrzebna jest również pamięć o tych, którzy bezsprzecznie kształtowali nasze miasto, także w okresie, gdy Olsztyn nosił nazwę „Allenstein”.

Przeciw ulicy Dragonów byli: Leszek Araszkiewicz, Dariusz Rudnik, Grzegorz Smoliński, Elżbieta Wirska.

Za: Zbigniew Dąbkowski, Paweł Ejzenberg, Krystyna Flis, Stanisław Gierba, Mirosław Gornowicz, Krzysztof Kacprzycki, Marcin Kuchciński, Konrad Lenkiewicz, Łukasz Łukaszewski, Joanna Misiewicz, Monika Rogińska – Stanulewicz, Stanisław Szatkowski, Jan Tandyrak, Ewa Zakrzewska.

Jarosław Szunejko wstrzymał się od głosu.

Nieobecni: Halina Ciunel, Mariusz Korpoliński, Robert Szewczyk, Marian Zdunek.

Nie oddali głosu: Czesław Małkowski, Bogdan Dżus.


Uchwała w sprawie podwyżki cen biletów MPK (29.06.11.)

Załącznik do uchwały

W sierpniu 2011 roku radni zdecydowali o podwyżce cen biletów o 20%. Radni uznali, że podwyżka przyniesie Zarządowi Komunikacji Miejskiej o wiele większe wpływy niż dotychczas. Na początku 2012 roku okazało się jednak, że zamiast planowanych 3,6 mln złotych, ZKM zarobił jedynie o 1,2 mln zł więcej.

Wcale nas to nie dziwi, gdyż powszechnie wiadomo, że podwyżka cen biletów zniechęca do korzystania z komunikacji miejskiej, co ostatecznie przekłada się na wpływy przewoźników. Nie zapominajmy również, że wyższe ceny są istotnym powodem, dla którego wielu mieszkańców przesiada się do samochodów. A większa ilość samochodów w mieście, to również dodatkowe koszty. Tak więc stracili wszyscy.

Za podwyżką byli: Jan Tandyrak, Halina Ciunel, Marian Zdunek, Zbigniew Dąbkowski, Paweł Ejzenberg, Mirosław Gornowicz, Stanisław Gierba, Marcin Kuchciński, Konrad Lenkiewicz, Łukasz Łukaszewski, Joanna Misiewicz, Robert Szewczyk, Ewa Zakrzewska.

Przeciwko: Grzegorz Smoliński, Leszek Araszkiewicz, Bogdan Dżus, Krystyna Flis, Krzysztof Kacprzycki, Czesław Małkowski, Dariusz Rudnik, Jerzy Szmit, Jarosław Szunejko.

Stanisław Szatkowski wstrzymał się od głosu.

Nieobecni: Monika Rogińska – Stanulewicz, Paweł Papke.