O tym czy w MOK miał miejsce mobbing może stwierdzić jedynie Sąd Pracy.

Raport specjalnej komisji powołanej przez Prezydenta Piotra Grzymowicza jest krótkim dokumentem, można rzec bardzo esencjonalnym, jednak bardzo ważnym. To właśnie na niego powołuje się Prezydent w ocenie całej sytuacji. Można wręcz odnieść wrażenie, że jest to dokument przesądzający całą sprawę. Co wobec tego zawiera?

W dniu 19 kwietnia br. Forum Rozwoju Olsztyna, w trybie dostępu do informacji publicznej, złożyło wniosek o udostępnienie następujących informacji: 

  • Raport podsumowujący pracę komisji, powołanej w drodze zarządzenia przez Prezydenta Olsztyna w dniu 12 stycznia 2017r., ds. zbadania zarzutów stosowania mobbingu przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
  • Protokoły spotkań w/w komisji w wersji anonimizowanej.
  • Podstawę kryteriów wyboru członków w/w komisji
  • Regulamin działania w/w komisji

W dniu 4 maja br. otrzymaliśmy odpowiedź. (Pismo przewodnie)

  • Członkowie komisji zostali wyznaczeni spośród pracowników Urzędu posiadających kwalifikacje w zakresie będącym przedmiotem skargi.
  • Nie opracowano regulaminu działania komisji.
  • Protokoły spotkań zostaną udostępnione w późniejszym terminie (31 maja) co jest związane z koniecznością ich anonimizacji. Załącznik nr 2

Otrzymaliśmy również najważniejszy dokument, czyli raport podsumowujący pracę komisji.

W ocenie komisji powołanej przez Prezydenta Olsztyna, zebrane przez nią wyjaśnienia są niewystarczające do jednoznacznego zakwalifikowania zachowań wobec pracownika jako wypełniające definicje mobbingu.”

Wg. członków komisji taka ocena może być sformułowana wyłącznie przez Sąd Pracy. Zdaniem przedstawicieli komisji doszło natomiast do naruszenia zasad współżycia społecznego przez niewłaściwe zachowania względem pracowników. W związku z tym zalecono:

  • uregulowanie kwestii zakresów obowiązków oraz struktury organizacyjnej
  • przestrzeganie przepisów prawa w jednostce.

Swoją opinię komisja oparła na wyjaśnieniach pracowników MOK. Z raportu wynika, że komisja nie wysłuchała wyjaśnień dyrektor MOK. Potwierdza to informacja uzyskana od Pani dyrektor Agnieszki Kołodyńskiej – nie otrzymała formalnego* wezwania ze strony komisji. (czekamy na oficjalne protokoły przesłuchań w wersji anonimizowanej)

Komentarz.

Specjalna komisja powołana przez Prezydenta Olsztyna nie stwierdziła, że miał miejsce mobbing. Taką ocenę wg komisji może sformułować jedynie Sąd Pracy.

W swoim raporcie komisja przytacza sentencje sądowe dotyczące spraw o mobbing. Wynika z nich, że są to sprawy trudne, niejednoznaczne i wymagające indywidualnego traktowania. Z powyższego wynika, że jedyną instytucją władną ocenić czy miał miejsce mobbing jest Sąd. Jak na razie nie odbyła się żadna rozprawa, żaden werdykt nie zapadł. Mimo tego Prezydent podjął decyzję o zwolnieniu dyrektor Agnieszki Kołodyńskiej.

Pojawiają się zatem pytania: na jakich przesłankach Prezydent podjął decyzję o zwolnieniu? Czy przedstawiono rzetelnie spojrzenie z każdej strony na zaistniały problem? Czy próbowano znaleźć rozwiązanie problemu?

Lista dokumentów:

* korekta wprowadzona do tekstu; nie było formalnego wezwania na posiedzenie komisji.