Łynostrada na liście projektów Miejskiego Programu Rewitalizacji

Forum Rozwoju Olsztyna złożyło wniosek o uwzględnienie Łynostrady w Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna. Granice obszaru rewitalizacji od południowej strony zaczynają się w okolicy ul. Obrońców Tobruku, a na północy kończą się w Lesie Miejskim. Jest to więc teren wzdłuż Łyny. Skorzystaliśmy z okazji i przedstawiliśmy swoją wizję zagospodarowania terenu przyległego do rzeki pod nazwą „Łynostrada – rewitalizacja przestrzeni nabrzeżnej Łyny”.

Teren przedsięwzięcia określiliśmy od al. Obrońców Tobruku do Parku Centralnego po wschodniej stronie Łyny (przeciwnej niż Łynostrada która będzie realizowana z Olsztyńskiego Budżetu Miejskiego), oraz od mostu św. Barbary (w okolicy wiaduktów kolejowych) do granicy obszaru rewitalizacji w Lesie Miejskim w okolicy Stadionu Leśnego – po obu stronach Łyny.

W ramach szczegółowych działań zaproponowaliśmy:
– Przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat szczegółowych rozwiązań zagospodarowania terenu na cele rewitalizacji (ankiety, spotkania, warsztaty terenowe);
– Aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji w postaci spotkań integracyjnych, szkoleń, festynów, etc.;
– Zaprojektowanie i budowę ciągów pieszych oraz rowerowych wzdłuż Łyny;
– Uporządkowanie zieleni;
– Odnowa zaniedbanych terenów;
– Wybudowanie lub remont miejsc do rekreacji usytuowanych w nadrzecznych terenach (skwery, placyki, ławki, stojaki, wiaty rekreacyjne);
– Zainstalowanie oświetlenia oraz monitoringu i stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców;
– Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Chcielibyśmy by realizacja przedsięwzięcia zapewniła przywrócenie obu brzegów Łyny mieszkańcom Olsztyna, poprawiła dostępność komunikacyjną (w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych), ograniczyła negatywne zjawiska w postaci degradacji zaniedbanych nieużytków. Może wpłynać też na wzmocnienie aktywności oraz współpracę środowiska lokalnego. Przedsięwzięcie w skali całego miasta zwiększy potencjał kulturowy i turystyczny obszaru rewitalizacji poprzez nadanie przestrzeni nadbrzeżnej nowych funkcji społeczno-kulturalnych i turystycznych. Powstanie wygodna i bezpieczna przestrzeń o wysokich walorach środowiskowych w granicach obszaru rewitalizacji, atrakcyjna dla nowych inwestycji.
Oprócz wyżej wymienionych, realizacja przedsięwzięcia umożliwi również łatwiejszy dojazd do miejsc pracy zlokalizowanych w pobliżu terenów zagospodarowanych.

Mamy nadzieję, że projekt zostanie zrealizowany w latach 2017-2020


Aktualizacja:

Na ostatnich spotkaniach Zespołu zajmującego się Miejskim Program Rewitalizacji poddano ocenie projekty mieszkańców według następujących kryteriów:

  • zwiększenie wpływu mieszkańców na otoczenie
  • integracja mieszkańców
  • aktywizacja osób wykluczonych społecznie
  • zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej
  • wsparcie przedsiębiorczości

Łynostrada otrzymała 15 pkt. (25 max) i tym samym znajduje się na liście zatwierdzonych projektów. Dodatkowo Łynostrada została uznana za projekt kluczowy!