Piotr Grzymowicz nadal nie chce konsultacji w sprawie planów przestrzennych

Mimo wielu zapowiedzi, które padały z ust Piotra Grzymowicza podczas kampanii wyborczej, Prezydent Olsztyna najwyraźniej nie zamierza otworzyć się na mieszkańców. Jest tego pierwsze potwierdzenie.

W poniedziałek (05.01.15) odebraliśmy odpowiedź na wniosek FRO o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w okolicach obserwatorium astronomicznego. Chcieliśmy, aby Urząd Miasta zorganizował konsultacje, dzięki którym mieszkańcy mogliby dowiedzieć się, jakie są główne założenia planu przygotowywanego przez Wydział Rozwoju Miasta i czy koniecznie jest umiejscowienie obok obserwatorium Głównego Punktu Zasilania (mówiąc prościej hali z transformatorami). Co więcej, konsultacje pozwoliłyby olsztynianom wyrazić własne oczekiwania dotyczące zagospodarowania tej części Olsztyna.

Tutaj więcej o naszym wniosku w sprawie planu umożliwiającego budowę Głównego Punktu Zasilania obok obserwatorium astronomicznego

Niestety Piotr Grzymowicz odmówił przeprowadzenia konsultacji, gdyż jego zdaniem procedury przewidziane prawem dają możliwość udziału mieszkańców w procesie planistycznym. Jednocześnie prezydent zapewnił, iż w przyszłości odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną omówione założenia planu.

Taka, a nie inna odpowiedź Piotra Grzymowicza nie jest dla nas wielkim zaskoczeniem. Już wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że Prezydent nie chce prowadzić dodatkowych konsultacji społecznych w sprawie planów przestrzennych. Swoją niechęć do dialogu może zawsze wytłumaczyć przepisami prawa i stwierdzić, że przecież ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gwarantuje mieszkańcom możliwość wpływu na postanowienia planów. Niestety jest tak tylko w teorii, bowiem olsztyńscy urzędnicy zazwyczaj odrzucają uwagi składane przez obywateli, a publiczna dyskusja ogranicza się do tzw. spotkań informacyjnych, podczas których pracownicy Urzędu Miasta informują, że uchwała musi powstać według ich jedynie słusznej koncepcji.

Bulwersujący jest również fakt, iż odpowiedź Piotra Grzymowicza jest kopią jego innego listu ze stycznia 2014 roku, który dotyczył wniosku Forum Rozwoju Olsztyna o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planu dla okolic Wadąga (tego, który umożliwia budowę 90-metrowych słupów wysokiego napięcia w Lesie Miejskim). Poniżej możecie Państwo porównać treść obydwu listów.

Odpowiedź Prezydenta w sprawie konsultacji dotyczących Głównego Punktu Zasilania

Odpowiedź Prezydenta na wniosek o przeprowadzenie konsultacji dotyczących planu przestrzennego dla okolic Wadąga


Drugim dowodem, iż wyborcze obietnice Piotra Grzymowicza nie były wiele warte jest odpowiedź ratusza na propozycję stowarzyszenia „Warnija” o złożenie wspólnego (wraz z Urzędem Miasta) wniosku do Fundacji Batorego, który dotyczy konsultacji projektu planu miejscowego dla północnej granicy Olsztyna. Stowarzyszenie Warnija dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Batorego chciało zorganizować konsultacje społeczne w sprawie planu dla północnej granicy Olsztyna (rejon Wadąga i Lasu Miejskiego, w tym obszaru, na którym mają stanąć 90-metrowe słupy linii wysokiego napięcia). Żeby stowarzyszenie miało szansę otrzymać grant na organizację konsultacji, konieczna była deklaracja współpracy ze strony Urzędu Miasta. Niestety ratusz odmówił Warniji tłumacząc, iż plan dla wspomnianego obszaru został już uchwalony, a mieszkańcy mieli możliwość wpływu na jego postanowienia.

Treść odpowiedzi do Pana Dariusza Szczygielskiego, Prezesa stowarzyszenia Warnija:

Szanowny Panie Dariuszu,

serdecznie dziękuję za przedstawioną przez Pana propozycję wspólnego złożenia wniosku do Fundacji Batorego, który dotyczy projektu tematycznego pod nazwą „Konsultacje projektu planu miejscowego dla północnej granicy Olsztyna”.
Po przeanalizowaniu założeń i charakteru wniosku informuję, że Urząd Miasta Olsztyna nie przystąpi do tego projektu ze względu na uchwalenie w dniu 24 września 2014 r. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy Miasta Olsztyna”. (Uchwała Rady Miasta Olsztyna LIX/925/14).
Informuję, że plan ten został uchwalony zgodnie z zapisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje w sposób jednoznaczny jakie działania, w jakim trybie i w jakiej kolejności muszą być wykonywane przy procedowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zapisy te dają szerokie możliwości udziału społeczeństwa w procesie planistycznym, poprzez uczestnictwo w otwartej debacie publicznej, o której społeczeństwo jest informowane m.in. poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej. Wszyscy mieszkańcy mają również możliwość składania wniosków do planu dotyczących np. zagospodarowania terenu. Mieszkańcy mają również możliwość zapoznania się z projektem dokumentu podczas wyłożenia go do publicznego wglądu, a następnie składania uwag.

Z poważaniem
Bartosz Kamiński
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Urząd Miasta Olsztyna

Słup_Wadąg_wizualizacjaSzkoda tylko, że plan ten został uchwalony zgodnie z olsztyńską tradycją. Piotr Grzymowicz odrzucił wniosek FRO z początku 2014 roku o przeprowadzenie konsultacji w sprawie planu. Natomiast większość uwag wystosowanych przez mieszkańców została odrzucona przez urzędników, a w sprawie uchwały zorganizowano jedno spotkanie informacyjne, na którym planiści oświadczyli, że dokument musi zostać uchwalony w zaproponowanej przez nich formie.

Właśnie dlatego Warnija chciała zorganizować konsultacje przy wsparciu Fundacji Batorego, dzięki którym urzędnicy dowiedzieliby się, jak według mieszkańców powinna zostać zagospodarowana część Olsztyna w okolicach Wadąga. Byłaby to doskonała okazja, aby zebrać opinie przydatne przy zmianie planu, który z tak wielkim pośpiechem został uchwalony we wrześniu 2014 roku i który umożliwia budowę 90-metrowych słupów linii wysokiego napięcia w Lesie Miejskim. MPZP można zmieniać kiedy zajdzie taka potrzeba. To że plan został uchwalony nie skreśla naszym zdaniem potrzeby i możliwości organizacji konsultacji w tym temacie i kształtowania MPZP w kolejnych krokach.

Należy podkreślić, że konsultacje zorganizowane przez Warniję miałyby również za zadanie wypracowanie standardów prowadzenia konsultacji dotyczących miejscowych planów w przyszłości. Rezultatem projektu byłoby uzyskanie narzędzi (m.in. elektronicznych jak np. baza planów) czy przygotowanie zasad działania ułatwiających konsultowanie planów. Wszystko to byłoby sfinansowane z grantu udzielonego przez Fundację Batorego. Miasto nie poniosłoby żadnych kosztów!


Jak widać, Piotr Grzymowicz zmarnował dwie doskonałe okazje, aby udowodnić, że zrozumiał swoje wcześniejsze błędy i że chce, aby mieszkańcy mieli wpływ na sposób zagospodarowania naszego miasta. Niestety dawne przyzwyczajenia okazały się silniejsze. Najgorsze, że ucierpią na tym wszyscy, bowiem plany miejscowe przygotowywane bez udziału mieszkańców i które nie uwzględniają ich oczekiwań nigdy nie kształtują przestrzeni w dobry sposób.

Co więcej, nie wróży to dobrze konsultacjom w sprawie rewitalizacji Koszar Dragonów organizowanych przez Warniję przy wsparciu innych stowarzyszeń, w tym również FRO. Konsultacje ruszają już 16 stycznia i pozostaje jedynie nadzieja, że tym razem Piotr Grzymowicz oraz jego najważniejsi urzędnicy potraktują sprawę poważnie i będą zaangażowani w cały proces.